۱۷
اسفند
it-software
کارگردانی محتوا در فضای دیجیتال – نوشتن برتر برای وب
۳:۰۰ ب.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ
آدرس:قم میدان مطهری، کوچه سازمان آب، موسسه فرهنگی آموزشی تراشه

همانگونه که یک کارگردان فیلم های هنری، برای ابراز خلاقیت خود نیازمند صحنه نمایش طراحی شده است؛ استفاده از کلمات و محتوا در یک...